Category: การเงิน

Aspen Nightlife – Art Galleries

Aspen Nightlife – Art Galleries THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE ทีเด็ดบอลชุด Aspen is famous for more than skiing. There are currently more than thirty art galleries in and around the Aspen area, where art created by famous artists […]

9 วิธีในการเก็บเงินใช้ได้จริง

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ประจำวัน วางเป้าหมายใช้ชัดเจน กำหนดและระบุค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้เงินอย่างเกินขอบเขต ให้คุณกำหนดและวางงบการใช้ในแต่ละวันเราจะใช้เงินเท่าไหร่ แยกเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ของแต่ละวัน ส่วนของใช้ส่วนตัวให้แยกเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น ค่าอาหาร 40 + น้ำ 20 = 60 บาทต่อ 1 มื้อ จะตกค่าใช้จ่าย 180/วัน รวม 30 วัน = 5400 บาท กำหนดค่าของใช้ของเล่นของที่อยากได้ รายเดือน 2600(งบนี้รวมถึงของที่ผ่อนด้วย) คุณจะใช้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 8000 เป็นต้น 2. กันเงินเก็บก่อนเงินใช้ชีวิต   หากว่าเราได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วตามข้อ 1. ต่อมาให้เรามากันเงินเก็บก่อนที่เราจะใช้เงินในชีวิตประจำวันกัน ดังนี้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 10000 บาท ให้เอาเงินที่ตั้งใจจะใช้ในเดือนนั้นหักออก แล้วเงินที่เหลือให้คุณเก็บฝากธนาคารแยกบัญชีตั้งแต่วันเงินเดือนออก เป็นต้น 3. ซ่อนบัญชีเงินเก็บ   การซ่อนเงินในบัญชีเงินเก็บคุณต้องแยกบัญชีนั่นออกจากระบบไปเลย จะต้องไม่ทำบัตรเอทีเอ็ม และ ไม่นำบัญชีเข้าระบบออนไลน์ […]